Home

ecodesignmeubel

Factorij 44
3071AV Rotterdam
 info@ ecodesignmeubel.nl
Telefoon: 06 54786106
Fax: 084 836 8631

 

Ecodesignmeubel.nl
 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Ecodesignmeubel.nl als leverancier van producten optreedt.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Ecodesignmeubel.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Ecodesignmeubel.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

3. Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen Ecodesignmeubel.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat uw bestelling bij Ecodesignmeubel.nl is ontvangen. Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

4. Prijzen
Alle prijzen zijn 'franco in Nederland geleverd’, inclusief Nederlandse omzetbelasting, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

5. Afzetgebied
Alle op de internetsite vermelde prijzen en verzendkosten gelden, tenzij expliciet anders vermeld, alleen voor leveringen binnen Nederland.

6. Bezorgkosten producten
Alle prijzen van de producten op deze site, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie, zijn exclusief bezorgkosten. Bij een remboursbetaling worden extra kosten in rekening gebracht.

7. Levering en levertijd
7.1 Bestelde producten levert Ecodesignmeubel.nl, in Nederland, gemiddeld binnen 2-5 werkdagen na orderbevestiging (rembours), en in alle andere gevallen gemiddeld binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
7.2 Ecodesignmeubel.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen voor particulieren en 90 dagen voor bedrijven en instellingen. Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
7.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ecodesignmeubel.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
7.4 Ecodesignmeubel.nl zorgt voor bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Ecodesignmeubel.nl. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
7.5 Ecodesignmeubel.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Ecodesignmeubel.nl gedragen.

8. Veilig betalen
Ecodesignmeubel.nl biedt verschillende manieren, zoals remboursbetaling, vooruitbetaling en electronische betaling.
8.1 Remboursbetaling
Remboursbetaling betekent betaling aan de transporteur na ontvangst van de bestelling.
8.2 Vooruitbetaling
Vooruitbetaling betekent dat u geld overmaakt van uw bankrekening naar de bankrekening van Ecodesignmeubel.nl. Uw bestelling wordt verzonden als uw betaling binnen is.
8.3 Paypal (creditcardbetalingen)
Tijdens het bestelproces kunt u uw creditcardnummer en de vervaldatum invullen. Let er op dat u exact de naam overneemt zoals die op de kaart vermeld staat. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.
8.4 Ideal (online betalingen)
Tijdens het bestelproces gaat u met Ideal naar uw reguliere internetbankieren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alleen de Postbank, ING Bank, Rabobank, ABN AMRO en SNS-bank op dit systeem zijn aangesloten.

9. Retour producten
9.1 Producten, die u bij Ecodesignmeubel.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt, in de originele verpakking en in goede staat verkeert. De orderwaarde zal dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, gerestitueerd worden. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@ecodesignmeubel.nl. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt komen de verzendkosten van retournering voor rekening van de koper.
9.2 De koper kan binnen 7 werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Het orderbedrag, mits reeds voldaan, zal dan gerestitueerd worden. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na bestelling contact op te nemen met info@ecodesignmeubel.nl. Indien de producten reeds zijn uitgeleverd is 9.1 van kracht.
9.3 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen (natuurlijke oneffenheden, noesten en houtscheurtjes uitgesloten), wordt deze door Ecodesignmeubel.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Indien exact hetzelfde product niet meer leverbaar is heeft de consument recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@bambinotoys.nl.
9.4 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Ecodesignmeubel.nl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.
9.5 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het retourbedrag binnen 14 dagen op uw bank-of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@ecodesignmeubel.nl.
9.6 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen. Als het retourartikel niet goed in de originele verpakking (doos én transportdoos of inpakpapier), met de originele factuur en met alle onderdelen is teruggestuurd, vervallen bovenstaande rechten van de koper en blijft de aankoop eigendom van de koper. De koper kan tegen betaling van de portokosten, de aankoop weer door Ecodesignmeubel.nl teruggestuurd krijgen.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
10.1 Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.
10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ecodesignmeubel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u de producten te retourneren en heeft u de keuze de betreffende producten te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Ecodesignmeubel.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Ecodesignmeubel.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
11.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Ecodesignmeubel.nl komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
11.3 Ecodesignmeubel.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
11.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Ecodesignmeubel.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ecodesignmeubel.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Ecodesignmeubel.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Ecodesignmeubel.nl of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

13. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

14. Prijzen, afbeeldingen en teksten
Ecodesignmeubel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.